Auckland Cycle Touring Association
Gentle Annie Tour, 2008

         Photo Index

                                                                                                                                                                                                         

                                                       

Cambridge to Napier
Napier to Kuripapango
Kuripapango to Taihape
Taihape to Fielding
Fielding to Dannevirke
Dannevirke to Waipawa
Waipawa to Napier