ACTA Dargaville Tour Photo 6 – Unloading the bikes at Pouto